Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Vi behandler persondata og tager din databeskyttelse alvorligt. Vi har derfor formuleret denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed.

Kontaktoplysninger

Erhvervspsykologen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Janne Christensen

CVR: 28960913

T: +45 2099 1602

M: jc@erhvervspsykologen.com

www.erhvervspsykologen.com

Data Protection Servicekontakt: info@dpservice.dk

Website: www.dpservice.dk

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. 

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer
  • Følsomme data
  • Biometriske oplysninger

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, fx fra sociale medier. Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlingsmæssige formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker for eksempel:

  • I forbindelse med behandlinger og journalføring samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Når samarbejdspartnere kontakter os, fx med henblik på booking af foredrag og lignende.
  • Opfyldelse af lovkrav, fx i forbindelse med fakturering.

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data, vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis vi indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke.

Hvis vi videregiver oplysninger om dig til andre, fx en myndighed eller læge, sker det med dit samtykke. Vi oplyser dig forinden om formålet med en sådan udveksling af data.

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Det betyder for dig som klient, der har gået i forløb i klinikken, at vi opbevarer din journal i 5 år efter din sidste behandling her, og at journalen derefter slettes. Dette er et lovgivningskrav jf. Psykologloven for autoriserede psykologer.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi vil i så fald oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Vi videregiver ikke dine oplysninger uden dit samtykke

Vi indhenter dit samtykke, inden vi videregiver dine persondata til andre, fx en myndighed eller din læge.

Vi videregiver i enkelte tilfælde persondata til aktører i tredjelande – fx hvis du er henvist til psykologisk behandling via SOS International. I så fald indhenter vi dit samtykke til at videreformidle den afsluttende status, når dit forløb i klinikken er færdigt.

Sikkerhed

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vorese databehandlere, der behandler følsomme persondata (fx vores bogholder, der ser mine fakturaer, hvor dit navn står).

Vi beskytter fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering og adgangskoder.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Vores hjemmeside placerer cookies, så vi kan forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Du kan slette disse på dine devices.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet eller slettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod  behandling af dine persondata

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.